Vanuatu Women's Centre

Phone: (678) 25764 | 24 Hours Toll-Freeline:161

Sanma Counselling Senta i ranem 5 deis wokshop long Domestik Vaelens, Jenda, Human Raets mo Famili Proteksen Oda. Wokshop itek ples long Paule Rua Hina Pei long Bigbay, Santo. Sanma Provinsol Gavman oli wok wetem SCC blong kivim aot ol infomesen. Bigfala Tankio iko long Area Administrator mo Sekreteri blong save mekem wokshop ia ihapen long Provinsol Hed Kuata mo seremoni blong 32 participates.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.